På det seneste har der i fagkredse været en del snak om “Negativ SEO”, altså SEO-arbejde rettet mod at skade konkurrenters placeringer modsat traditionelt SEO-arbejde, hvor fokus er på forbedre sine egne placeringer.

Der har så også været debatter om, hvorvidt dette er en ulovlig praksis i følge dansk lovgivning, eller om det blot er amoralsk.

Ud fra mine lægmandsbriller måtte negativ SEO være en overtrædelse af “god markedsføringsskik” som beskrevet i markedsføringslovens paragraf 1, stk 1.

Men jeg er ikke advokat, så jeg har talt med nogle, der er det, for at få klarhed.

Negativ SEO ER ulovligt!

Jeg har talt med flere advokater, hvoraf nogle ikke kunne eller ikke ville udtale sig til citat. Men det ville Mai-Brit Hauge Garval fra advokatfirmaet Hansen Sønderby i Randers gerne.

Her er først hendes kommentar til mit spørgsmål om, hvorvidt negativ SEO vil være en overtrædelse af loven:

Markedsføringslovens § 1, stk. 1, lyder som følger:

”Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere og erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.”

Begrebet ”markedsføring” skal forstås i ganske bred betydning og omfatter enhver handling foretaget i erhvervsøjemed.

Markedsføringslovens § 1’s formål er således også at beskytte erhvervsdrivende indbyrdes mod særlig illoyal og skadelig adfærd.

At anvende ”negativ SEO”, netop med det formål at skade en konkurrents synlighed på google-søgninger og derved direkte påvirke en konkurrents markedsføring samt skade dennes afsætningsmuligheder falder efter min opfattelse klart inden for dette.

Da der ingen domme er på området, er der naturligvis noget usikkerhed, men ordet “klart” går igen i snakken om ulovlighed hos alle advokater, jeg har drøftet emnet med.

I nogle af debatterne, jeg har deltaget i, har folk spurgt til, om det at linke til en side ikke altid er lovligt? Det har Mai-Brit også nogle kommentarer til:

Hvad angår brug af links bemærkes, at der almindeligvis anerkendes en vis adgang til at anvende links. Men selv hvis man ”linker” i overensstemmelse med Ophavsretsloven – og det beror altså på den konkrete sammenhæng – skal ”linking” ske med respekt for rettighedshavers loyale interesser.  Og dette vil en ”linking” der specifik tilsigter at skade konkurrentens synlighed og dermed potentielle omsætning, efter min opfattelse, ikke  opfylde.

Bevisbyrden!

I forbindelse med snakken om negativ SEO følger også snak om, hvor svært det vil være at løfte bevisbyrden i sådanne sager. Herunder hvor kyndige domstolene vil være i forhold til Googles algoritmer og funktioner.

Her fastslår Mai-Brit:

Det er generelt ”den krænkede”, der har bevisbyrden for, at der er pågået en krænkelse. (Ligesom den, der evt. kræver erstatning, skal bevise at have lidt et tab.)

Overtrædelse af Markedsføringslovens § 1 er ikke i sig selv strafbelagt (men kan udløse erstatningsansvar).

Det er selvfølgelig helt basal jura, men det indikerer også, at konsekvenserne for udfører af negativ SEO altså ikke nødvendigvis vil være de skrappeste.

Mht. at løfte bevisbyrden, kom en af de “anonyme” advokater ind på, at såfremt der forefindes beviser for bestilling af en sådan ydelse, kombineret med spor af udførslen, vil det være rigeligt bevis.

Dvs. en ordremail, statusmails, rapporter, fakturaer eller vidneudsagn om bestillingen af negativ SEO kan være rigeligt bevis, hvis der f.eks. samtidig eksisterer tusindvis af nyoprettede spamlinks derude på nettet. (Eller andre spor som IP-adresser, der kan kobles til udfører, mailkorrespondance med 3. part osv.).

Og her skal man også lige læse:

[..] kan også nævnes en nylig afsagt Sø-og Handelsrets dom (af 15-06-2012) hvor Sø-og Handelsretten fastslog, at en medievirksomhed og ”bestilleren” var solidarisk ansvarlige overfor NOMA i anledning af en uberettiget brug af varemærket og kendetegnet NOMA i markedsføringen af en chokoladeklub.

Altså er der ingen dårlige undskyldninger. Såvel udfører som bestiller kan dømmes.

Franks yderligere kommentarer

Den, der bestiller negativ SEO skal stole 100% på sit SEO-firma, alle SEO-firmaets involverede medarbejdere, sine egne medarbejdere, sin familie m.m.

Og så skal man overveje nøje, hvem man beder om at udføre den slags. Sender du mig en forespørgsel, og jeg efterfølgende kan konstatere, at der bliver brugt beskidte tricks mod nogle af dine konkurrenter, er jeg jo på ingen måde bundet af nogen tavshedspligt..

Mht. straffen for udførsel af negativ SEO, så må vi nok desværre se i øjnene, at den formelle straf for at forsøge sig vil være stort set ikke eksisterende. Og hvis det lykkes, skal den ramte virksomhed kunne dokumentere et tab. Ergo vil den største straf formentlig være den offentlige omtale af en sådan sag. De færreste virksomheder har lyst til at blive dømt for den slags svinestreger og udstillet i offentligheden.

For at opsummere: Hold dig fra negativ SEO. Det er ikke alene amoralsk, men også ulovligt.